T.C.
YALOVA İL ÖZEL İDARESİ
Destek Hizmetleri Müdürlüğü
                                                     
 
                                                                                                     İHALE İLANI
 
 
            Yalova İl Özel İdaresi demirbaşına ait olan aşağıdaki cinsi, markası, bedeli ve geçici teminatı ile ihale tarih ve saati bulunan 7 adet motosiklet, 1 adet Greyder 1 adet ekskavatör satım ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesine göre açık teklif usulü (Arttırma) ile ihale ayrı ayrı edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
 
1-İdarenin
 
a) Adresi
:Yalova İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri Müdürlüğü
b) Telefon ve faks numarası
: (İhale İşlemleri İçin)-0 226 814 10 48-0 226 812 43 16
 
 (Araç Bilgileri İçin)- 0226 833 86 41-0 226 833 86 42
c) Elektronik posta adresi
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi
: http://www.yalovaozelidare.gov.tr/
2-İhale konusu malın
 
a) Niteliği, türü ve miktarı
: Tabloda belirtilmiştir.
3-İhalenin
 
a) Yapılacağı yer
: Yalova İl Özel İdaresi Encümen Toplantı Salonu
b) Tarihi ve saati
: Tabloda belirtilmiştir.
4 – İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak ölçütler:
4.1.İhale tarihine göre son 2 ay içinde alınmış kanuni ikametgâh belgesi.
4.2.Tebligat için adres beyanı, irtibat telefonu ve varsa faks ile e-posta adresi.
4.3. İstekliler, idare hesaplarına yatırdıkları teminat alındı makbuzlarını sunmak zorundadır.
4.4. Vekâleten ihaleye katılacakların vekâletname (noter onaylı) örneği ve imza sirküleri, tüzel kişiliği temsilen katılacaksa vekâletname (noter onaylı) ve imza sirküleri vermek zorundadır.
4.5. Araç satış şartnamesinin her sayfası istekli tarafından imzalanarak ihale dosyasına konacaktır.
4.6. İstekli aracı mahallinde görüp, mevcut hali ile kabul edecek, satın aldıktan sonra herhangi bir onarım talep etmeyecektir.
4.7. Tüm istenilen belgeler ihale saatine kadar İdare adresine zarf içinde kapalı ve imzalı olarak teslim edilmelidir. Zarfın üzerinde isteklinin adı ve katılacakları ihale bilgilerinin yazılması zorunludur.
5-Satılan araçların bedeli peşin tahsil edilecek olup, satış bedeli üzerinden plakasını belirterek; Yalova İl Özel İdaresinin Yalova Vakıflar Bankası nezdindeki, TR66 001 5001 5800 7260 7548 86 İBAN Numaralı Hesaba yatıracaktır.
6- Posta ile katılımlar kabul edilmeyecektir.
7-İhaleye katılanlar tüm şartları peşinen kabul etmiş sayılırlar.
8-İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 
 
 
S. NO.
PLAKA
MARKA
MODEL
CİNSİ
YIL
Tahmin Edilen Bedel (TL)
Geçici Teminat Tutarı (TL)
İhale Tarihi
İhale Saati
1.
00-21103
Mitsubishi
MG530
Greyder
2000
40.000,00
4.000,00
09.05.2019
11:05
2.
99-40010
JCB
JS 240
Paletli Ekskavatör
1999
32.000,00
3.200,00
09.05.2019
11:10
3.
77 DT 936
SYM
GTS 250
Motosiklet
2009
2.000,00
200,00
09.05.2019
11:15
4.
77 DT 933
SYM
GTS 250
Motosiklet
2009
2.400,00
240,00
09.05.2019
11:20
5.
77 DT 934
SYM
GTS 250
Motosiklet
2009
2.400,00
240,00
09.05.2019
11:25
6.
77 DT 937
SYM
GTS 250
Motosiklet
2009
1.800,00
180,00
09.05.2019
11:30
7.
77 DT 935
SYM
GTS 250
Motosiklet
2009
2.000,00
200,00
09.05.2019
11:35
8.
77 DT 931
SYM
GTS 250
Motosiklet
2009
1.600,00
160,00
09.05.2019
11:40
9.
77 DT 932
SYM
GTS 250
Motosiklet
2009
2.000,00
200,00
09.05.2019
11:45
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
İLAN OLUNUR