İHALE İLANI
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN
         
 
1-İlimiz Osmancık İlçesi Akören Köyü sınırları içerisinde, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914 ve 2915 nolu parseller üzerinde, stok halinde bulunan toplam 35.985,61 m3 I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi hükümleri çerçevesinde açık teklif usulü ile ekli ihale şartnamesinde belirtilen 207.277,11 TL (K.D.V. hariç) bedel üzerinden satılmak üzere ihaleye çıkartılmıştır.
2-İhale 06/06/2018 Çarşamba günü saat 14:00’da, Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi binasındaki Genel Sekreterlik toplantı salonunda yapılacaktır.          
3- I (a) grubu maden (kum-çakıl) malzemesi satışına ait şartnameler, Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.
4- İhaleye Katılacak Olanlardan İstenilecek Belgeler;
A- Gerçek Kişiler için;
a) İkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatının yatırıldığına dair banka dekontu. (Geçici İhale Teminatı Tutarı: 6.218,31 TL)
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
d) T.C. Kimlik numaralı nüfus cüzdanı fotokopisi.
B- Tüzel Kişiler için;
a) Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
b) Geçici ihale teminatının yatırıldığına dair banka dekontu. (Geçici İhale Teminatı Tutarı: 6.218,31 TL)
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslını,
d) Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
5- Aşağıda yer alan değerler geçici ihale teminatı olarak kabul edilecektir.
Bankalar veya özel finans kurumları tarafından verilen kesin ve süresiz teminat mektubu,
Türk parası cinsinden teminatın İdarenin banka hesabına nakit olarak yatırıldığına dair banka dekontu.
6-Taliplilerin istenilen belgeleri dosya halinde 06/06/2018 Çarşamba günü ihale saatinde, ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeler eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
            7- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan Olunur.