İHALE İLANI
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN
 
1- Mülkiyeti İl Özel İdaresine ait, Çorum Merkez İlçe Mimar Sinan Mahallesinde bulunan, Mimar Sinan Aile Sağlığı Merkezi olarak kullanılan binanın zemin ve 1. katında bulunan 8 adet büronun, Sungurlu İlçesi Özel İdare iş hanı binasının 2. katında bulunan 2 adet büronun, İskilip İlçesi Özel İdare iş hanı binasının zemin katında bulunan 1 adet dükkanın, Kargı İlçesi Hacıhamza köyünde bulunan dükkan vasıflı binadaki 2 adet dükkan ile 1 adet deponun, Oğuzlar İlçesi Özel İdare hizmet binasının zemin katında bulunan 2 adet depolu dükkanın, 31/12/2021 tarihine kadar kiraya verilmek üzere, hazırlanan ihale şartnamesi ve muhammen bedelleri doğrultusunda, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45. maddesi gereğince açık teklif usulüyle ihaleye çıkartılmıştır.
        2-İhaleler 27/02/2019 Çarşamba günü saat 13:30’da Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde bulunan, İl Özel İdaresi ana binadaki toplantı salonunda başlayacaktır.
            3-Kiralama ile ilgili şartnameler Çorum İl Özel İdaresi Mali Hizmetler Müdürlüğünden mesai saatleri içerisinde görülebilir veya alınabilir.
            4- İHALEYE KATILACAK OLANLARDAN İSTENİLEN BELGELER:
            Gerçek Kişiler:
a) İkametgah Belgesi.
b) Geçici ihale teminatı.
c) Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
            d) T.C. Kimlik numara nüfus cüzdanı fotokopisi.
            e)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.
            Tüzel Kişiler:
            a)Şirketin kuruluş statüsünü ve son yönetimini gösteren Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya onaylı sureti.
            b)Geçici ihale teminatı.
c)Noter tasdikli imza sirkülerinin aslı.
d)Vekaleten iştirak ediliyorsa, noter tasdikli vekaletname aslı,
e)Tüzel kişilik adına ihaleye katılacaklardan, tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
f)İdaremiz kiracısı iken ihaleye katılacak olanlardan, İdaremize kira ve genel gider borcu bulunmadığına dair alınan belgenin aslı.
            5-Taliplilerin ihale günü ve saatinde istenilen belgeleri ile ihale adresinde hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgelerden eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
            6- Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan Olunur.
 
 
 
 
ÇORUM MERKEZ İLÇE MİMAR SİNAN AİLE SAĞLIĞI MERKEZİ BİNASINDA
KİRAYA VERİLECEK BÜROLAR
 
Sıra No
Kapı No
 
 
Kat
 
 
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
 
 
1
1
Zemin Kat
Büro
45,86
2.630,00
263,00
27/02/2019
13:30
2
2
 
4
Zemin Kat
Büro
45,86
5.346,00
535,00
27/02/2019
13:40
3
3
Zemin Kat
Büro
41,36
3.261,00
326,00
27/02/2019
13:50
4
4
Zemin Kat
Büro
40,86
3.395,00
340,00
27/02/2019
14:00
5
5
Zemin Kat
Büro
41,36
3.988,00
399,00
27/02/2019
14:10
6
6
Birinci Kat
Büro
50,86
3.106,00
311,00
27/02/2019
14:20
7
7
Birinci Kat
Büro
42,36
2.587,00
259,00
27/02/2019
14:30
8
8
Birinci Kat
Büro
54,86
3.350,00
335,00
27/02/2019
14:40
 
SUNGURLU İLÇESİ ÖZEL İDARE İŞ HANI BİNASINDA
KİRAYA VERİLECEK BÜROLAR
 
Sıra No
Kapı No
 
 
Kat
 
 
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
 
 
1
 
40
 
İkinci Kat
Büro
67,70
4.440,00
444,00
 
27/02/2019
 
14:50
 
 
 
 
2
52
İkinci Kat
Büro
19,00
1.245,00
124,00
 
27/02/2019
 
15:00
 
 
 
 
 
İSKİLİP İLÇESİ ÖZEL İDARE İŞ HANI BİNASINDA
KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
 
Sıra No
Kapı No
 
 
Kat
 
 
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
 
 
1
 
82
 
Zemin Kat
Dükkan
26,31 (Bölünmüş)
8.484,00
848,00
 
27/02/2019
 
15:10
 
 
 
 
 
 
KARGI İLÇESİ HACIHAMZA KÖYÜNDEKİ
DÜKKAN VASIFLI BİNADAKİ KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
 
Sıra No
Kapı No
 
 
Kat
 
 
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
 
 
1
 
1-2
 
Zemin Kat
Dükkan
144,00 (Birleştirilmiş)
4.650,00
465,00
 
27/02/2019
 
15:20
 
 
 
 
2
3-4
Zemin Kat
Dükkan
144,00 (Birleştirilmiş)
4.418,00
441,00
 
27/02/2019
 
15:30
 
 
 
 
3
11-12
Zemin Kat
Depo
288,00 (Birleştirilmiş)
6.314,00
631,00
 
27/02/2019
 
15:40
 
 
 
 
 
 
OĞUZLAR İLÇESİ ÖZEL İDARE HİZMET BİNASINDA
KİRAYA VERİLECEK İŞYERLERİ
 
Sıra No
Kapı No
 
 
Kat
 
 
Cinsi
Alanı
(m²)
Muhammen Bedel (TL)
(K.D.V. Hariç)
Geçici Teminat (TL) %10
 
İhale Tarihi
 
İhale Saati
 
 
1
5
Zemin kat
Depolu Dükkan
52,50
3.546,00
355,00
 
27/02/2019
 
15:50
 
 
 
 
2
6
Zemin kat
Depolu Dükkan
52,50
3.546,00
355,00
 
27/02/2019
 
16:00