İLAN
 
ÇORUM İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİNDEN
          JEOTERMAL KAYNAK ARAMA RUHSAT SAHASI
 İHALE EDİLECEKTİR
 
 
İlimiz Bayat İlçesi sınırları içerisinde bulunan, G32-c1/G32-c4/G32-d2/G32-d3 nolu paftalarda bulunan, 4.900 hektar alanda, MTA Genel Müdürlüğü’ne ait 016 ruhsat numaralı jeotermal kaynak arama ruhsat sahası, 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanununun 4. maddesinin 2. bendinde belirtilen şartları taşıyanlara, 3 yıl süre ile arama ruhsatı verilmesi amacıyla, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulü ile ihale edilecektir.
İli                                              : Çorum
İlçesi                                         : Bayat
Mahalle/Köyü                           : -
Yüzölçümü                               : 4.900 Hektar
Mevkii                                      : -
İhale Bedeli                              : 131.467,00 TL.
Geçici Teminat Miktarı %3      :  3.944,01  TL.
İhale Tarihi                               : 09/05/2018
İhale Saati                                 : 14:00
İhale Yeri                                  : Mimar Sinan Mahallesi, İnönü Caddesi No:167 Çorum adresinde, İl Özel İdaresi Genel Sekreterlik Toplantı Salonu.
Verilecek Jeotermal Kaynak Arama Ruhsatı Süresi    : 3 (Üç)  yıl
Jeotermal Kaynak ihalesine ait doküman Çorum İl Özel İdaresi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğünden 50,00TL bedel karşılığında satın alınacaktır.
 
İhale Edilecek Jeotermal Kaynak Alanın Koordinatları
 
1. NOKTA
2. NOKTA
3. NOKTA
4. NOKTA
Sağa (Y)
603000
610000
610000
603000
Yukarı (X)
4503000
4503000
4496000
4496000
 
İhaleye Katılmak İsteyen Taliplilerden İstenen Belgeler;
A- Gerçek Kişiler için;
 Müracaat dilekçesi
a) Tebligata esas kanuni ikametgah belgesi.
b) T.C. Kimlik Numaralı Nüfus Cüzdanı fotokopisi
c) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası
d) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
e)Vekaleten iştirak edenlerde istekli adına teklifte bulunacak kişinin Noterden imza sirküsü ibraz etmesi;
f) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirkülerinin noter tasdikli aslı
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
B- Şirket adına ihaleye iştirak edecekler ise;
Müracaat dilekçesi
a) Tüzel Kişi olması halinde, şirketin kuruluş statüsünü, son yönetimini gösteren ve 5686 sayılı Jeotermal Kaynaklar ve Doğal Mineralli Sular Kanunu, 4/2 maddesine haiz olduğunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi aslı veya noter onaylı suretini;
b) Bağlı Olduğu Vergi Dairesi İli ve Numarası
c) Teminatın yatırıldığına dair makbuz veya teminat mektubu veya 2886 sayılı Kanunda teminat olarak kabul edilen değerlerden birini;
d) Yönetimin noter tasdikli onaylı imza sirkülerinin aslı
e) Vekaleten iştirak ediyorsa noter tasdikli vekaletnamenin aslı
f) Tüzel kişi adına ihaleye katılacaklardan tüzel kişiliği temsilen yetkili olduğuna dair yetki belgesini ihale komisyonuna ibraz ve teslim etmek mecburiyetindedir.
g) Şartnamenin kabul edildiğine dair imzalı şartname örneği
            Taliplilerin istenilen belgeleri 09/05/2018 Çarşamba günü Saat 14:00’de dosya halinde ihale komisyonuna teslim etmek üzere hazır bulunmaları gerekmektedir. İstenilen belgeleri eksik olanlar ihaleye katılamazlar.
            Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
            İlan olunur.