İLAN
BİTLİS İLİ
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN
 
 1. Bitlis İl Özel İdaresine ait, 1 Adet Araç satış ihalesi 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 35/c  maddesine istinaden “Açık Teklif Usulü” (Açık Arttırma) Satışa Sunularak ihaleye konulmuştur.
 2. İhale ile ilgili araçlar ihale gün ve saatine kadar mesai saatleri içinde, Bitlis İl Özel İdaresi İşletme Müdürlüğü araç park sahasında görülebilir.   
 3.    İhale,   26.07.2018 tarih Perşembe günü saat 11:00’ da İl Genel Meclisi Hizmet Binasındaki İl Encümeni Toplantı Odasında İl Encümenince yapılacaktır.
 4.    İhaleye esas muhammen satış bedeli ekteki tabloda belirtilmiştir.
 5.   Geçici teminat, ihaleye esas muhammen bedelin % 10 tutarı olarak ekteki tabloda belirtilmiştir. 
 6. İhaleye girebilmek için ;  
 • Adres Beyanı,
 • Geçici teminat,
 • İmza sirküsü,
 • Vekâleten iştirak edeceklerde vekâletname,
 • Tüzel kişilerde Ticaret Sicil Gazetesi ve Yetki Belgesi,
 • Ortak girişim olması halinde Ortak Girişim Belgesi
        7.  İhaleye girmek isteyen istekliler, yukarıda istenen belgeler ile birlikte, belirtilen tarih ve saate belirtilen yerde ihaleye iştirak edebileceklerdir.
       8. İdare ve İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
       9. İş Makinesinden KDV alınacaktır.
             İlan olunur.
 
EK; 
 
        İL ÖZEL İDARESİ ARAÇ SATIŞ LİSTESİ
                   
S.NO MODEL YILI YAŞI MARKASI PLAKASI AÇIKLAMA MUHAMMEN BEDELİ TL GEÇİCİ TEMİNAT BEDELİ(% 10) İHALE TARİHİ İHALE SAATİ
1 2003 15 Liebheer904 Ekskavatör 03-40312 Arızalı 70.000 7.000,00 26.07.2018 11:00