BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞI'NDAN İLAN
 
İsteklilerin İhaleye katılabilmesi için, aşağıda sayılan belgeleri, teklifleri sunmaları gerekmektedir.
 
a)Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,
b)İhale tarihine göre 6 ay içinde alınmış iş veya ikametgâh adresini gösterir bir belgeyi  (ikametgâh belgesi yâda ticari ikametgâh belgesi) ve nüfus cüzdanı suretini,
c)Teklif belgesini yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesini veya imza sirküleri,
c1-Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikle imza beyannamesi,
c2-Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri ve kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir ticari sicil gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeleri ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
d) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
e) Şekli ve içeriği şartnamede belirlenen geçici teminatı,
f) İhale dokümanı satın aldıklarına dair belge,
g) Hafif vasıflı demir çelik hurdası (galvanizli tel, sac araç hurdası ve tasnif edilmemiş malzeme) işine teklif verecek isteklilerin çevre ve orman bakanlığı 03/05/2011-39453 sayılı genelgesi gereğince çevre ve orman Bakanlığından veya İl Çevre ve Orman Müdürlüklerinden alınan ihale edilen işin konusuyla ilgili çevre izin ve lisans belgesini teklifleriyle birlikte ihale komisyonuna sunacaklardır.
İhale dokümanı her gün mesai saatlerinde Bayburt İl Özel İdaresi Destek Hizmetleri  Müdürlüğünde görülebilir ve 30.00.TL. bedelle satın alınabilir.
İsteklilerin idarece istenen belgeler ile geçici tutarlarını her satış için ayrı ayrı olarak tanzim edip bir zarf içinde 21.11.2017 saat 17:00’e kadar İl Özel İdaresi Encümen Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.
Posta yoluyla ve faksla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
İhale Bayburt İl Özel İdaresi Encümen toplantı salonunda yapılacaktır.
2886 sayılı D.İ.K.’nun 29.maddesine göre ihale komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakla serbesttir
 
İLAN OLUNUR
 
BAYBURT İL ÖZEL İDARESİ                      
İL ENCÜMEN BAŞKANLIĞINDAN                      
İLAN                      
                                         
Bayburt İl Özel İdaresi Makine parkında bulunan 23 adet araç gereç ve iş makineleri ile çeşitli evsafta hurda demir ile    
18.02.2009 tarih ve 5838 sayılı bazı Kanunlarda değişiklik yapılması hakkında kanunun geçici 2. maddesi ile getirilen    
düzenleme kapsamında İl Özel İdaresine bedelsiz olarak teslim edilen hurda araçlar, 22.11.2017 tarihinde 2886                      
sayılı D.İ.K.'nun 45.maddesine göre açık artırma usulüne göre İl Encümenince ihalesi yapılacaktır.                      
                         
                                         
Sıra
No
Plaka
No
Cinsi ve Markası Modeli  Muh.Bedeli  Geçici Teminat
% 20
Kesin Teminat
% 30
İhale günü Saati Şart.bedeli                      
1 860091 Komatsu Greyder Hurdası 1986                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 14:00                        30,00 ₺                      
2 69 AL 924 BMC Çöp Kamyonu 1995                   8.000,00 ₺                   1.600,00 ₺                   2.400,00 ₺ 22.11.2017 14:10                        30,00 ₺                      
3 69 K 0147 BMC Çöp Kamyonu 1997                   7.000,00 ₺                   1.400,00 ₺                   2.100,00 ₺ 22.11.2017 14:20                        30,00 ₺                      
4 69 AF 248 BMC Damperli Kamyon 1994                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 14:30                        30,00 ₺                      
5 69 AF 247 Fatih Kamyon 1994                   8.000,00 ₺                   1.600,00 ₺                   2.400,00 ₺ 22.11.2017 14:40                        30,00 ₺                      
6 69 AF 687 Fatih Kamyon 1997                   9.000,00 ₺                   1.800,00 ₺                   2.700,00 ₺ 22.11.2017 14:50                        30,00 ₺                      
7 69 AE 986 Fatih Kamyon 1998                   9.000,00 ₺                   1.800,00 ₺                   2.700,00 ₺ 22.11.2017 15:00                        30,00 ₺                      
8 69 AF 542 Mercedes Kamyon 1977                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 15:10                        30,00 ₺                      
9 69 AD 684 İveco Çekici Kamyon 1990                 20.000,00 ₺                   4.000,00 ₺                   6.000,00 ₺ 22.11.2017 15:20                        30,00 ₺                      
10 69 AF 182 Mercedes Akaryakıt Tankeri 1977                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 15:30                        30,00 ₺                      
11 69 AD 281 Fiat Otobüs 1990                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 15:40                        30,00 ₺                      
12 69 AF 573 Mitsubishi Otobüs 1998                   6.000,00 ₺                   1.200,00 ₺                   1.800,00 ₺ 22.11.2017 15:50                        30,00 ₺                      
13 69 AH027 Mercedes Minibüs 1998                   4.000,00 ₺                      800,00 ₺                   1.200,00 ₺ 22.11.2017 16:00                        30,00 ₺                      
14 69 AE 505 İveco Kamyonet 1992                   4.000,00 ₺                      800,00 ₺                   1.200,00 ₺ 22.11.2017 16:10                        30,00 ₺                      
15 69 AS 597 Dodge Kamyonet 1997                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 16:20                        30,00 ₺                      
16 41 D 5581 Dodge Kamyonet 1996                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 16:30                        30,00 ₺                      
17 69 AH 006 Subaru Otomobil 1998                   5.000,00 ₺                   1.000,00 ₺                   1.500,00 ₺ 22.11.2017 16:40                        30,00 ₺                      
18 69 AE 600 Tofaş Fiat Otomobil 1992                   5.500,00 ₺                   1.100,00 ₺                   1.650,00 ₺ 22.11.2017 16:50                        30,00 ₺                      
19 69 AD 233 Fiat Kartal Otomobil 1990                   3.000,00 ₺                      600,00 ₺                      900,00 ₺ 22.11.2017 17:00                        30,00 ₺                      
20 69 AH 460 Yarı Römork 1991                   3.000,00 ₺                      600,00 ₺                      900,00 ₺ 22.11.2017 17:10                        30,00 ₺                      
21 1 NUMARALI
 KARAVAN
                      1.500,00 ₺                      300,00 ₺                      450,00 ₺ 22.11.2017 17:20                        30,00 ₺                      
22 2 NUMARALI
KARAVAN
                      1.500,00 ₺                      300,00 ₺                      450,00 ₺ 22.11.2017 17:30                        30,00 ₺                      
23 Hurda Demir
Malzemeler vs.
     0,50 / KĞ      22.11.2017 17:40                        30,00 ₺                      
                                         
Not  :  Fiyatlara KDV Dahil Değildir.